Xử lý màu đen trắng – Giữ lại màu tùy chọn

1/ Layer > duplicate layer > ok
2/ Select > color range >  pick màu cần giữ lại, Ps nó sẽ chọn hết những vùng ảnh có màu đó
3/ Select > Inverse
4/ Image > Adjustment > Desaturate
5/ Layer > Flatten Image

Hoặc

duplicate layer -> desaturation -> mask layer -> wẹt chỗ màu cần làm rõ

Hoặc

Image/Adjustment/Hue/saturation rồi min hết saturation của tất cả các màu trừ màu cần giữ…

 

(Sưu Tầm)

Advertisements
Categories: Photoshop | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Hoa Hồng Xứ Lạ

A Haven to Hide...

LEANNE COLE - The Photographer's Mentor

Fine Art Photographer ~ Daring to be Different

Chiên Lạc Trở Về

Ta sẽ tìm con chiên lạc mất, dắt con chiên bị đuổi trở về, rịt lành con chiên bị thương và làm cho con chiên yếu được mạnh. [Ê-xê-chi-ên 34:16a]

Con Mèo

JUST DRIVE ME TO ANYWHERE...

I'm a free bitch

Trần Hoàng Ngọc Bích

%d bloggers like this: